Reklamace

Reklamační řád

Záruční doba

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kontrola zásilky

Kupující je ve vlastním zájmu povinen před převzetím zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů. V případě shledání porušení originálního obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s přepravcem. Převzetím zásilky kupující potvrzuje, že zásilka nejevila známky porušení uvedené výše. Úhradou a převzetím zboží nabývá kupující k tomuto vlastnické právo. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena ke zboží. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).

Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího

Uplatnění reklamace

Postup při reklamaci:

informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
do zásilky přiložte kopii faktury

Záruka se nevztahuje na:

mechanicky poškozené zboží
poškození vzniklé nevhodnou manipulací nebo neodbornou opravou
mechanické opotřebení v důsledku běžného nošení
přirozené změny materiálů, z nichž bylo zboží vyrobeno
nešetrné zacházení a nedostatečná péče